kontakt
pobierz regulamin

Regulamin konkursu o nagrodę Inicjatywy ENTRY

l. Opis Konkursu

 1. Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony jest dla dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z kolejnych latach akademickich.
 2. Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej w okresie jednego roku od uzyskania dyplomu ukończenia studiów w Akademii.

2. Nagrody

W Konkursie przewidziane są:
 1. równorzędne nagrody pieniężne w ilości i wysokości określanej corocznie przez Inicjatywę ENTRY - co najmniej dwie o wartości nie mniejszej niż 15.000,- (słownie: piętnaście tysięcy) złotych
 2. wystawa autorska nagrodzonych osób, zorganizowaną przez Galerię Promocyjną w Warszawie, podsumowująca roczną działalność artystyczną laureata.

3. Terminy Płatności

Nagrody zostaną wypłacane będą za pośrednictwem Akademii Sztuk Pięknych.

4. Wybór Laureatów. Przyznawanie Nagród

 1. o wyborze laureatów Konkursu i przyznaniu Nagród zdecyduje Komisja Konkursowa, powołana wspólnie przez JM Rektora Akademii oraz przedstawicieli Galerii Promocyjnej i Inicjatywy ENTRY.
 2. Komisja podejmuje decyzje po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych przez osoby uprawnione.
 3. Podejmując decyzje, członkowie Komisji Konkursowej nie będą się kierowali ocenami uzyskanymi przez Kandydatów w trakcie nauki.
 4. Komisja wyłoni Laureatów i przyzna Nagrody nie później niż do dnia 23 grudnia każdego roku kalendarzowego.

5. Osoby uprawnione do udziału w Konkursie

W danej edycji Konkursu mogą wziąć udział osoby, które w danym roku kalendarzowym:
 1. obroniły swój dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
 2. złożyły w terminie wskazanym w pkt. 6 kompletny wniosek konkursowy.

6. Składanie Wniosków

 1. Wniosek konkursowy powinien zostać złożony w rektoracie ASP w terminie do 30 listopada.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  a) życiorys Wnioskodawcy,
  b) charakterystykę, prac artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac malarskich, zrealizowanych przez Wnioskodawcę w okresie studiów wraz z dokumentacją fotograficzną lub elektroniczną,
  c) opis zamierzeń artystycznych Wnioskodawcy na okres 12 miesięcy od dnia otrzymania nagrody.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a w sprawach w nim nie uregulowanych wiążące rozstrzygnięcia podejmuje wyłącznie Komisja Konkursowa.
 2. Ewentualne reklamacje od decyzji Komisji Konkursowej, Wnioskodawca powinien składać na piśmie w Rektoracie ASP, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Wnioskodawcy oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będzie przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 5. wyniku postępowania reklamacyjnego Wnioskodawca zostanie powiadomiony listem poleconym. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 6. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia osoby nagrodzonej.