kontakt
pobierz regulamin

Regulamin Konkursu o nagrodę Inicjatywy ENTRY

1. Opis Konkursu

 1. Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony jest dla dyplomantów studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (zwaną dalej: ASP) z danego roku akademickiego.
 2. Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej w okresie jednego roku od uzyskania dyplomu ukończenia studiów w ASP.

2. Nagrody

W Konkursie przewidziane są:
 1. równorzędne nagrody pieniężne w ilości i wysokości określanej corocznie przez Inicjatywę ENTRY — co najmniej dwie o wartości nie mniejszej niż 15.000,- (słownie: piętnaście tysięcy) złotych
 2. wystawa autorska nagrodzonych osób, zorganizowana przez Galerię Promocyjną w Warszawie, podsumowująca roczną działalność artystyczną laureata.

3. Warunki Płatności

Nagrody wypłacane będą za pośrednictwem ASP.

4. Wybór Laureatów. Przyznawanie Nagród

 1. O wyborze laureatów Konkursu i przyznaniu Nagród zdecyduje Komisja Konkursowa, powołana wspólnie przez JM Rektora ASP oraz przedstawicieli Galerii Promocyjnej i Inicjatywy ENTRY.
 2. Komisja podejmuje decyzje po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych przez osoby uprawnione.
 3. Podejmując decyzję, członkowie Komisji Konkursowej nie będą się kierowali ocenami uzyskanymi przez Kandydatów w trakcie nauki.
 4. Komisja wyłoni Laureatów i przyzna Nagrody nie później niż do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego.

5. Osoby uprawnione do udziału w Konkursie

W danej edycji Konkursu mogą wziąć udział osoby, które w danym roku kalendarzowym:
 1. obroniły swój dyplom w ASP oraz
 2. złożyły w terminie wskazanym w pkt. 6 kompletny wniosek konkursowy.

6. Składanie Wniosków

 1. Wniosek konkursowy powinien zostać złożony w rektoracie ASP w terminie do 15 października.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. życiorys Wnioskodawcy,
  2. charakterystykę prac artystycznych - ze szczególnym uwzględnieniem prac malarskich, zrealizowanych przez Wnioskodawcę w okresie studiów wraz z dokumentacją fotograficzną lub elektroniczną,
  3. opis zamierzeń artystycznych Wnioskodawcy na okres 12 miesięcy od dnia otrzymania nagrody.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a w sprawach w nim nie uregulowanych wiążące rozstrzygnięcia podejmuje wyłącznie Komisja Konkursowa.